Tietosuojaseloste

Tämä on Käsityökammari EenaÅ:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 1.2.2021

REKISTERINPITÄJÄ

Käsityökammari EenaÅ

Satamakatu 10-12, 74100 Iisalmi

040-5717134

REKISTERIASIOISTA VASTAAVA HENKILÖ

Eija Ålander

Satamakatu 10-12, 74100 Iisalmi

Sähköposti: kasityokammari.eenaa@gmail.com

REKISTERIN NIMI

Käsityökammari EenaÅ asiakas- ja markkinointirekisteri.

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Henkilötietoja käsitellään seuraaviin tarkoituksiin:

Rekisterin avulla hoidetaan asiakassuhdetta, lähetetään tilauksen valmistustietoja, lisätietopyyntöjä yms. tilaukseen liittyviä tietoja.Kävijän tilaaman uutiskirjeen, oppaan ja markkinointiviestien lähetykseen.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisteri sisältää seuraavia tietoja:

Yhteystiedot: Nimi, yritys, puhelinnumero ja sähköpostiosoite sekä asiakkaan mahdollisesti antamat lisätiedot.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Asiakasta koskevat tiedot saadaan asiakkaan itse lomakkeella antamista tiedoista, verkkokaupan asiakasrekisteristä sekä asiakassuhteen hoitamista varten kysytyistä tiedoista.

EVÄSTEIDEN KERÄÄMINEN

Keräämme verkkosivuillamme evästeiden avulla käyttäjäkokemusta parantavaa tietoa, jota käytetään myös markkinoinnin kohdistamiseen.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE

Rekisterin tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. Henkilötietoja siirretään Euroopan Unionin ulkopuolelle ainoastaan, jos se on palvelun teknisen toteutuksen kannalta välttämätöntä.   

Mm. toimituksen kannalta välttämättömiä tietoja annetaan kolmansille osapuolille (esim. Posti).

TIETOJEN SÄILYTYS

Henkilötietoja säilytetään niin kauan, kuin se on tarpeellista rekisterin käyttötarkoitusten kannalta.

Joitakin tietoja voidaan säilyttää kauemmin, jos se on tarpeen laissa asetettujen velvollisuuksien, esim. kirjanpidon ja kuluttajakauppaa koskevien vastuiden hoitamiseksi.

REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Tietojen käsittely tapahtuu sähköisesti palveluntarjoajan järjestelmässä. Järjestelmään on pääsy ainoastaan niillä henkilöillä, joiden työtehtävät liittyvät oleellisesti sähköpostiviestintään sekä heillä on oikeus käsitellä Käsityökammari EenaÅ:n asiakastietoja ja pääsy sähköpostijärjestelmään. Tietoja ei luovuteta edelleen muille osapuolille tai yhteistyökumppaneille. Tietoja ei säilytetä manuaalisessa muodossa.